Sortera efter:

Pågående projekt |  UmU |  LTU |  VLL |  SLU |  Projektledare |  Avslutade projekt

Pågående projekt

Adaptiv bildoptimerad cancerbehandling med utveckling av MRI-metoder - produktutvecklingsfasen

2011-07-01 | Umeå universitet | Mikael Karlsson

Modern teknik för bildanalys i kombination med MRI-tekniker kan idag leverera information som ger nya möjligheter att visualisera patienters biologi och därmed lokalisera resistenta delar av tumörer som inte svarar på en påbörjad behandling.

Den övergripande målsättningen med projektet är att skapa ett bildanalysverktyg som kan användas av läkare vid onkologiska kliniker för att bättre styra cancerbehandling vilket ökar möjligheten att ge varje patient en individuellt anpassad behandling. Med en sådan bildstyrd strålbehandling kan mer aggressiv behandling användas mot resistenta delar av tumören samtidigt som riskerna för biverkningar hos känsliga patienter kan förebyggas.

Forskningen bedrivs på patienter under forskningsetiska tillstånd.

Aerosolers transport i lungor

2010-01-01 | Luleå tekniska universitet | Hans Åkerstedt

Studier av hur partiklar rör sig i människans andningsvägar är av stor betydelse för att analysera hur potentiellt hälsofarliga material sprids i lungan och för att designa metoder för att tillföra läkemedel via aerosol-teknik.

Projektet syftar till att ge uppslag till design av nya speciella filter som tar hand om de giftiga partiklarna såväl som metoder att på ett optimalt sätt tillföra människokroppen mediciner i form av aerosoler.

Anpassning och kommersialisering av en portabel utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser (AnyMo)

2011-07-01 | Västerbottens läns landsting | Ronnie Lundström

Rörelseanalys är nödvändigt vid bedömningen, behandling och uppföljning av sjukdomar som påverkar vår rörelseförmåga. Idag görs denna analys visuellt, med enkla verktyg eller i kliniska rörelselaboratorier. Problemet med laboratorierna är att de är få till antal, dyra i inköp och drift, kräver installation i ett fast utrymme samt att det krävs särskilt utbildad personal för att genomföra såväl mätningar som analys.

Projektet syftar till en anpassning och kommersialisering av en portabel, lättanvänd och kostnadseffektiv utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser i olika kliniska sammanhang.

Biomekaniska markörer för detektering av prostatacancer med resonanssensorinstrument

2011-07-01 | Umeå universitet | Ville Jalkanen

Prostatacancer är den vanligaste cancertypen hos män i västvärlden.  De metoder som används idag för att diagnostisera prostatacancer har dock begränsningar och är inte helt tillförlitliga. Ofta fungerar de endast som en indikator för vidare undersökning.

Projektet syftar till att utveckla nya instrument som använder resonanssensorteknik i kombination med ultraljud för att mer tillförlitligt upptäcka prostatacancer. Därmed kan bättre diagnostik ställas för vår vanligaste cancersjukdom.

BIOsensorer för LäkemedelsANalys; BIOLAN

2011-07-01 | Umeå universitet | Britta Lindholm-Sethson

Vid cellgiftsbehandling är det av yttersta vikt att läkemedelsnivån i blodet varken är för hög eller för låg. De metoder som används idag för att mäta denna nivå har dock brister, de är alltför tidsödande och fungerar inte i realtid.

Projektet syftar till att utveckla en så kallad opto-impedimetrisk multisensor som registerar läkemedelsnivån med både optik och elektrokemi, och där resultatet kan ges i realtid med hjälp av multivariat kalibrering. Den opto-impedimetriska sensorn kan även användas för att möjliggöra individuell inställning av rätt nivå på läkemedlet.

I projektets slutskede kommer en prototyp med multisensorn att konstrueras som kommer att prövas i kliniskt bruk.

Den Seende Rullstolen (3DSVB – fas 2) - Läs mer...

2011-07-01 | Luleå tekniska universitet | Kalevi Hyyppä

Projektet syftar till att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning, som inte själva har full förmåga att styra en rullstol, att ändå nyttja den. Sensorer på rullstolen upptäcker automatiskt hinder i omgivningen och ger därmed den rörelsehindrade hjälp med styrningen.

En virtuell blindkäpp som består av en haptisk robotarm kopplad till en laser som mäter avstånd till föremål i omgivningen har även tagits fram. Utifrån informationen skapas en 3D-bild som brukaren av den virtuella blindkäppen kan känna på med robotarmen.

Diagnostik av prostatacancer

2011-07-01 | Umeå universitet/Luleå tekniska universitet | Olof Lindahl

Prostatacancer har fått mycket uppmärksamhet då den är vanlig men svår att diagnostisera och behandla. Flera av de metoder som används brister i tillförlitlighet.

Projektet syftar till att utveckla en kombinationssensor för att kunna lokalisera cancer i prostatan. Instrumentet kombinerar mätmetoderna Ramanspektroskopi och Resonanssensorteknik och förhoppningen är att det ska bli ett gott alternativ till vävnadsprover eller PSA-prov.

Hjärnans tryck- och flödesdynamik

2011-07-01 | Västerbottens läns landsting | Nina Sundström

Sjukdomstillståndet hydrocefalus kan drabba såväl barn som vuxna och beror på störningar i cerebrospinalvätskan som förändrar tryck och flöde i hjärnan. Sjukdomen är en av få neurologiska sjukdomar som kan behandlas och i Sverige utförs årligen ca sex operationer per 100 000 vuxna invånare genom att en så kallad likvorshunt opereras in för att minska trycket genom dränage mellan ventrikel och bukhåla.

Projektet syftar till att implementera en ny metod för kliniskt bruk som kan mäta störningar i cerebrospinalvätskans dynamik, samt att utveckla metoder för att mäta specifika egenskaper i likvorsystemet bl a med hjälp av MR-kamera. Dessutom ska nya metoder utvecklas och utvärderas för att objektivt bedöma patienters gång- och balansförmåga samt bestämma förbättringsgrad efter behandling.

Högupplöst MRI och ultraljudsdoppler för mätning av flöden i små kärl

2010-01-01 | Västerbottens läns landsting | Khalid Ambarki

Idag finns ingen tillförlitlig metod för att mäta ögats blodflöde vilket är ett problem eftersom det finns tecken på att förändringar i ögats blodförsörjning kan bidra till ögonsjukdomar.

Projektet syftar till att utveckla tekniker och metoder för att mäta och utvärdera flöden i ögats blodkärl. Förhoppningen är  att detta kan bidra till tidigare detektion och differentiering av ögonsjukdomar och även möjliggöra test och utvärdering av effektiviteten hos gamla och nya behandlingsmetoder.

Identifikation och analys medelst optisk pincett av pilicider för reducering av vidhäftningsförmåga hos bakterier – Ett nytt sätt att bekämpa infektioner av antibiotika­resistenta bakterier

2011-07-01 | Umeå universitet | Ove Axner

Den snabbt växande förekomsten av antibiotikaresistens hos bakterier har skapat ett akut behov av nya läkemedel som kan bekämpa bakteriella infektioner. Nya stategier krävs för dessa läkemedel vilket i sin tur kräver identifiering av nya angreppsmål i bakteriernas strukturer och mekanismer. Ett sådant mål kan vara bakteriernas förmåga att häfta fast vid vävnad.

Inom projektet studeras urinvägsinfekterande bakterier och möjligheten att finna nya hämmande molekyler, så kallade pilicider, som kan påverka dessa bakteriers vidhäftningsorgan (s k pili) så att de inte kan stå emot urinflödet i urinledarna utan istället lossnar från urinvägsväggarna och spolas ut med urinet.

Konceptet telerehabilitering

2011-07-01 | Luleå tekniska universitet | Lars Nyberg

Telerehabilitering är ett relativt nytt koncept som innebär att rehabiliteringen och sjukgymnastik för en patient kan ske på hemorten utan att tid och pengar behöver spenderas på transporter. Möjligheten för sjukgymnasten att kunna göra en manuell undersökning, palpation, på distans, har dock ännu saknats .

Projektet syftar till att utveckla ett robotsystem där sjukgymnasten med stöd av distansöverbryggande teknik kopplad till en robot försedd med sensorer kan undersöka smärtande strukturer och rörelsehinder hos en patient utan fysiskt möte.

Medicinsk teknik inom neurovetenskap: Bestämning av likvorrummets hydrodynamiska egenskaper

2011-07-01 | Västerbottens läns landsting | Anders Eklund

Syftet med detta projekt är att kartlägga och förstå likvorrummets hydrodynamik, så att urvalskriterierna inför en eventuell shuntoperation kan förbättras. Detta skulle leda till en större andel lyckade operationsresultat samt färre re-operationer.

Modeller och mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik, Fas II

2011-07-01 | Västerbottens läns landsting | Per Hallberg

Mätning av ögontryck är viktigt vid diagnostisering av ögonsjukdomar som påverkar ögats hornhinna. I kliniskt bruk använder man sig ofta av indirekta mätmetoder med luftpuffar mot hornhinnan för att mäta ögats biomekanik. Metoden är dock till viss del ifrågasatt och därför finns det ett behov av nya mätmetoder.

Detta projekt syftar till att utveckla mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik med hjälp av resonanssensorer istället för luftpuffar. Målet är att projektet ska leda fram till algoritmer som implementerats och utvärderats i ett prototypinstrument för bestämning av hornhinnans biomekaniska egenskaper.

Ny multimodal fotoakustisk sensorteknik för samtidig 2D-avbildning och mätning av blodflödeshastighet i vävnad

2010-01-01 | Luleå tekniska universitet | Torbjörn Löfqvist

Genom att i en och samma sensor kombinera ultraljudsteknik med fotoakustisk teknik kan styrkorna hos ultraljuds- och fotoakustisk teknik sammansmältas till en ny förbättrad teknik som ger både god upplösning och kontrast i avbildningarna.

Projektet syftar till att ge ytterligare funktionalitet till en ny multimodal teknik genom att utvidga tekniken från 2D-avbildning till att även ge mätningar av blodflöde i vävnad.

Opto-akustisk 3D-avbildning av vävnad

2011-07-01 | Luleå tekniska universitet | Mikael Sjödahl

Avbildningar av patientens inre är idag en naturlig del i undersökningar av många skador och sjukdomar. Många gånger ger en sådan avbildning avgörande information för att ställa en diagnos.

Projektet syftar till att utveckla en metod för opto-akustisk avbildning av biologisk vävnad hos en patient för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka små cancertumörer. Metoden bygger på en kombination av ultraljud och elektromagnetisk strålning.

Piezoelektriska material lämpade för multispektrala mätningar av cellförändringar i vävnad

2011-07-01 | Umeå universitet | Britt Andersson

Projektet syftar till att ge bättre förutsättningar för att med resonanssensorer upptäcka prostatacancer utan att göra ingrepp i patienten. Inom projektet undersöks hur form, storlek och materialval i så kallade piezoelektriska givare påverkar mätningen av cellförändringar och vilken betydelse detta har för upplösningen och djupet i vävnaden som mätningen kan göras på.

Slutmålet är en prototyp av en sensor som ger optimala förutsättningar vid vävnadsundersökningar för att på ett tillförlitligt sätt kunna diagnostisera cancer i prostatavävnad.

Läs mer på extern webbplats

Statistiska modeller i MRI och PET - för adaptiv bildoptimerad cancerbehandling

2011-07-01 | Sveriges lantbruksuniversitet | Jun Yu

Som ett av de första sjukhusen i världen har Norrlands universitetssjukhus i Umeå installerat en MRI-utrustning med full kapacitet för funktionell bildtagning integrerat i en strålbehandlingsmiljö. De avancerade analysmetoderna ger en stor mängd information som inte är möjligt att tolka manuellt. För att dessa tekniker ska bli användbara i större skala krävs en utveckling av mer automatiska statistiska metoder för behandling av informationen.

Syftet med studien är att utveckla metoder och modeller för att på ett tidigt stadium kunna förutsäga hur enskilda patienter kommer att reagera på behandlingen.

Strokeforskning och metodutveckling – hur kan vi studera nervcellers försvarsmekanismer under syrebrist?

2011-07-01 | Luleå tekniska universitet | Kerstin Ramser

I Sverige drabbas var 17:e minut en person av stroke vilket kan leda till förlamning, nedsatt funktion av talförmågan och även sluta dödligt. Bortsett från personliga drabbningar ligger den uppskattade samhällskostnaden på 14 miljarder kronor per år vilket gör att det finns ett stort behov av att minimera strokerelaterade skador.

Projektet syftar till att undersöka hur enstaka nervceller i hjärnan reagerar då de utsätts för syrebrist. Detta för att undersöka kroppsegna försvarsmekanismer som nervceller har naturligt. Förhoppningen är att i förlängningen utveckla förebyggande mediciner mot syrebristrelaterade hjärnskador, inte minst för personer som befinner sig i riskzonen för strokeanfall.

Surface engineering of metal in metal-on-metal (MOM) implants

2010-01-01 | Luleå tekniska universitet | Nazanin Emami

En lång lista av olika material som metaller, polymerer, keramer och kompositer används som biomaterial för att ersätta icke fungerande, skadade eller sjuka organ i människans kropp.

Projektet syftar till att identifiera en optimala ytkonstruktion i konstgjorda höftleder och implantat som ger låga kvantiteter av nötningspartiklar och därmed förbättrad biokompabilitet jämfört med vanligt använda metall on metall och/eller metall on polymer implantat.

Syntetisk Skelett-MR

2010-01-01 | Umeå universitet | Mikael Karlsson

En modern magnetresonanskamera (MR) är i många avseenden betydligt bättre på att upptäcka och lokalisera cancertumörer än andra mera konventionella tekniker. Med nuvarande tillämpningar har det dock varit svårt att visualisera benstruktur med hjälp av MR-utrustning.

Projektet syftar till att utveckla programvara som med stöd av kraftfulla statistiska metoder, så kallade ”Gaussian mixture models”, kan visualisera skelett ur den datamängd som erhålls vid specialanpassade MR-undersökningar.

Projektet håller på att implementeras vid Norrlands Universitetsjukhus för klinisk utvärdering.

Taktile Video för Intelligenta Rullstolar

2011-07-01 | Umeå universitet | Li Liu

Det finns stora behov av att göra det enklare för äldre och funktionshindrade att styra eldrivna rullstolar utan att vara beroende av styrspakar. En lösning på detta är att bygga in en videokamera i rullstolen för att styra den genom ansiktsuttryck eller huvudrörelser och gester.

Projektet syftar till att få en förståelse för problem som uppstår vad gäller att styra rullstolar genom gester samt att identifiera teoretiska lösningar för visualisering av gester.

Dessutom ska projektet utveckla möjliga tekniker för taktila displayer för att ge användare återkoppling om hur denne uttrycker gester och hur systemet fungerar.

Utveckling av analysmetoder för hjärtats blod-muskel koordination - för förbättrad klinisk bedömning

2010-01-01 | Västerbottens läns landsting | Christer Grönlund

Sjukdomar som drabbar hjärtat och det vaskulära systemet är den vanligaste dödsorsaken i världen. Den höga förekomsten av dessa sjukdomar ställer stora krav på bättre metoder för bedömning av hjärtfunktionen hos friska och sjuka människor.

Projektet syftar till att utveckla metoder för att ge förbättrad bedömning av hjärtfunktion baserad på simultan mätning  av hjärtats blodflöde och hjärtmuskelrörelse.

Utveckling av den patientnära miljön vid strålbehandling

2010-01-01 | Umeå universitet | Tufve Nyholm

Utvecklingen av strålbehandling har varit driven av tekniska innovationer som förbättrat noggrannheten och gjort det möjligt att behandla patienter där tumören ligger illa till i förhållande till känsliga organ. Den höga teknikkoncentrationen leder dock till att den vårdande personalen måste ägna mycket av sin tid åt rent tekniska arbetsmoment och de får därmed mindre tid till kontakt med patienten.

Syftet med projektet är skapa en bra patientmiljö vid strålbehandling för att öka patientens komfort då en lugn patient som är avslappnad ger grund för en förbättrad behandlingskvalitet.

Utveckling av ett personligt hälsosystem för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

2010-01-01 | Västerbottens läns landsting | Åsa Holmner-Rocklöv

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) räknas till en av våra folksjukdomar och förutspås vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2020. Eftersom sjukdomen är starkt kopplad till levnadsmönster och livsstil är patientens egen medverkan till förbättring av hälsan avgörande. Projektet syftar till att utveckla ett personligt hälsosystem som underlättar detta.

Det personliga hälsosystemet kommer att bestå av ett flertal applikationer för dator och mobiltelefon. Med dessa kan patienten följa sina egen hälsoutveckling och tydligt se vilka effekter som en förändring i livsstil ger. Genom att följa sjukdomens förlopp regelbundet, sätta upp egna mål, registrera träning, kost och sjukdomsspecifika symptom samt få möjlighet att kommunicera med vårdteam och andra patienter kan ökad motivation skapas. Applikationerna ger även vårdteamet stöd för övervakning och kommunikation med patienten.

Om våra projekt

Inom CMTF bedrivs ett flertal forskningsprojekt med hemvister vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

EU Mål2

EU Mål2 strukturfonden är en betydande finansiär av CMTF och flera av de ingående projekten. Projekt som delvis finansieras av mål-2 ingår i olika etapper. Perioder: Etapp 2 (2011-2014), Etapp 1B och 1C (2010- 2012) och Etapp 1A (2008-2011).